اخبار دانشکده

تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر ایرانمنش

تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر ایرانمنش


تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر ایرانمنش

1395/10/15

بدینوسیله ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر سید حسین ایرانمنش را از مرتبه استادیاری به دانشیاری تبریک عرض می نماییم.