اخبار دانشکده

تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر عمل نیک

تبریک ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر عمل نیک


بدینوسیله ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر محسن صادق عمل نیک را به مرتبه استادی تبریک عرض می نماییم.