اخبار دانشکده

تبریک انتخاب بعنوان کارمند نمونه

تبریک انتخاب بعنوان کارمند نمونه


بدینوسیله انتخاب سرکار خانم مولود کاسب به عنوان کارمند نمونه و جناب آقای محمد حسن اسدی به عنوان کارگر نمونه دانشکده را تبریک عرض می نماییم.