اخبار دانشکده

تبریک به عضو هیات علمی برگزیده آموزشی جناب آقای دکتر ترابی

تبریک به عضو هیات علمی برگزیده آموزشی جناب آقای دکتر ترابی


بدینوسیله انتخاب جناب آقای دکترترابی به عنوان عضو هیات علمی برگزیده آموزشی در چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران -1396 را تبریک عرض می نماییم.
http://academics.ut.ac.ir/fa/news/4133/اعلام-اسامی-برگزیدگان-چهارمین-جشنواره-آموزش-دانشگاه-تهران