اخبار دانشکده

دانشگاه تهران در میان 50 مؤسسۀ برتر جهان در حوزۀ فنی ـ مهندسی

دانشگاه تهران در میان 50 مؤسسۀ برتر جهان در حوزۀ فنی ـ مهندسی


دانشگاه تهران در میان 50 مؤسسۀ برتر جهان در حوزۀ فنی ـ مهندسی

طبق گزارش اخیر مؤسسۀ رتبه­بندی شانگهای در سال 2016 دربارۀ رتبه‌بندی حوزه‌ای دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران جایگاه 48 جهانی و رتبۀ نخست ملی را کسب کرده است. نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای» مؤسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزۀ ریاضیات و علوم طبیعی، مهندسی/ فناوری و علوم رایانه، علوم زیستی و کشاورزی، پزشکی بالینی و داروسازی، و علوم اجتماعی بر پایۀ شش سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند.

بدین ترتیب، دانشگاه تهران در جایگاه نخست رتبه­بندی ملی در حوزۀ فنی ـ مهندسی، و در کنار دانشگاه­های معتبری چون دانشگاه واشینگتن، گرانادا، کره، تورنتو، کرنل، صنعتی چالمرز، نیو ساوث ویلز، و ملی تایوان، در جایگاه 48 جهان ایستاده است. پس از دانشگاه تهران دانشگاه «صنعتی امیرکبیر» در جایگاه دوم ملی و 101 تا 150 جهان قرار گرفته است. امتیاز دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر در هر کدام از سنجه‌های مورد نظر این نظام رتبه­بندی در جدول زیر آمده است.

نام مؤسسه

رتبۀ جهانی

حوزه‌ها

امتیاز کل

امتیاز در شاخص‌های گوناگون

پژوهشگران پراستناد

انتشارات

مقالات باکیفیت

مخارج پژوهشی

دانشگاه تهران

48

فنی ـ مهندسی

0/68

5/48

0/59

2/64

0/0

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

150ـ101

فنی ـ مهندسی

ـ

3/24

5/58

4/59

0/0

 

 

افزون بر این، در جدول زیر جایگاه دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای شانگهای در حوزۀ فنی ـ مهندسی در سال‌های گذشته آمده است.