اخبار دانشکده

دستورالعمل جامع معافیت سازمان نظام وظیفه

دستورالعمل جامع معافیت سازمان نظام وظیفه


قابل توجه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی:

 دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی(نامه شماره 9610/د.ت/2/23 مورخ 5/10/1396 سازمان وظیفه عمومی ناجا) در خصوص آیین نامه جدید سنوات و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول کلیه مقاطع تحصیلی واصل شده است. برای اطلاع از مفاد آن لازم است به لینک(دستور العمل جامع معافیت سازمان وظیفه عمومی ...) مراجعه نمایند.