اخبار دانشکده

راهنمای شرکت در اتاق مجازی

راهنمای شرکت در اتاق مجازی


با توجه به برگزاری جلسات مصاحبه به صورت مجازی، ضروری است اقدامات به شرح ذیل انجام گیرد.

1- در صورتی که ویندوز شما نسخه 7 میباشد الزاما باید مرورگر کروم یا اکسپلورر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید (لینک دریافت مرورگر کروم(لینک دریافت اینترنت اکسپلورر) فلش پلیر ویندوز را برای مرورگرهای یاد شده به آخرین نسخه به روز رسانی کنید (لینک دریافت فلش پلیر)

2- در صورتی که ویندوز شما نسخه 8 یا 10 می باشد نیازی به نصب نرم افزارهای فوق نمی باشد و صرفا آخرین نسخه نرمافزار connect adobe برای ویندوز و یا مرورگرها را نصب نمایید (لینک دریافت آداب کانکت)

3- پس از نصب ادوبی کانکتک آن را روی صفحه دست تاپ خود قرار داده و می توانید مستقیم وارد اتاق مجازی و در اصل همان کالس مصاحبه شوید.

4- پس از آمادهسازی بسترهای مورد نیاز، به کمک لینکهای ارسال شده از آموزش به منظور ورود به اتاقهای مجازی استفاده نمایید. الزم به ذکر است که نحوه کار با آداب کانکت و شرکت در جلسات مجازی به طور کلی در ویدیو و فایل آموزشی موجود در پیوست شرح داده شده است. (لینک آموزش نحوه شرکت در جلسات مجازی)

5- پس از دریافت زمان و تاریخ مصاحبه می توانید وارد اتاق مجازی به آدرس: vclas9.ut.ac.ir/indeng2 شده و پس از اتمام زمان مصاحبه از سامانه خارج شوید و همچنین الزم است متقاضیان قبل از زمان مصاحبه و ورود به اتاق اصلی در اتاق انتظار به آدرس vclas9.ut.ac.ir/indeng2 حضور داشته باشند که در صورت طوالنی شدن مصاحبه فرد قبلی توسط دانشکده جهت ورود به اتاق اصلی مطلع خواهید شد.

در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نصب و ...از طریق ایمیل به آدرس (m_kaseb@ut.ac.ir ) سواالت خود را مطرح نمایید در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده خواهد شد.