اخبار دانشکده

زمان انتخابات شورای صنفی پردیس فنی97-1396(دوردوم)

زمان انتخابات شورای صنفی پردیس فنی97-1396(دوردوم)


بنا بر درخواست کمیته اجرایی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه زمان انتخابات پردیس فنی، روز شنبه مورخ 1396/9/18 از ساعت 9 لغایت 17 (قابل تمدید) به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، لذا کاندیدها می توانند تبلیغات خود را تا 12 ساعت مانده به انتخابات ادامه دهند. ضمنا اسامی کاندیدهای آن پردیس به غیر از دانشکده فومن و کاسپین به پیوست قابل مشاهده است.

اسامی کاندیدای شورای صنفی دانشجویان پردیس فنی

روش رای دادن به شکل الکترونیکی