اخبار دانشکده

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی دروس توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی دروس توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-99