اخبار دانشکده

سهمیه کارآموزی تابستان 1397

سهمیه کارآموزی تابستان 1397


سهمیه کارآموزی واحدهای صنعتی به شرح ذیل می باشد:

- کارآموزی 1

- کارآموزی 2

- کارآموزی 3