اخبار دانشکده

عدم تمدید سنوات هفتم کارشناسی ارشد

عدم تمدید سنوات هفتم کارشناسی ارشد


پیرو بخشنامه های شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ به استحضار می رساند؛ براساس آیین نامه آموزشی وبخشنامه های ارسالی، درخواست دانشجویان دوره های روزانه / نوبت دوم / مجازی و... مقطع کارشناسی ارشد برای تمدید سنوات هفتم از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمی باشد. لذا از آن همکار محترم خواهشمندست ترتیبی اتخاذ نمایند که دفاعیه کلیه پایان نامه های قابل دفاع حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آموزشی مربوطه برگزار شود و از ارسال درخواست های تمدید سنوات نیمسال هفتم جداً خودداری نمایند. ‬

در ضمن درخواست تمدید سنوات اضافی دانشجویان شاهد و ایثارگر (حداکثر یک نیمسال) حایز شرایط استفاده از آیین نامه جدید تسهیلات آموزشی (مصوب سال ۱۳۹۴ وزارتخانه) با ارسال فرم کمیسیون وقبل از اتمام سنوات ارفاقی آنان قابل بررسی خواهد بود.