اخبار دانشکده

فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی

فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی


پیرو نامه شماره 337465/پ/122 مورخ 1396/11/07 در خصوص بی اثر نمودن دروس مردودی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن، به استحضار می رساند؛ دانشجویان متقاضی واجد شرایط باید پس از تکمیل فرم پیوست با مراجعه حضوری به پذیرش اداره آموزش پردیس فنی ( جناب آقای درجزی ویاهمکاران ایشان) و ارایه تعهد مبنی بر عدم درخواست برای تغییر یا بی اثر شدن دروس دیگر " حداکثر برای بی اثر شدن نمرات مردودی 3 درس" بر اساس قانون مذکور درخواست ارایه نمایند سپس بی اثری دروس مورد درخواست توسط کارشناسنان آموزش پردیس فنی در کارنامه اعمال گردد . در ضمن بی اثر نمودن دروس دارای وضعیت نمره صفر(غایب) ، 0/5 و0/25 طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.