اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان مشمولین جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان مشمولین جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸


قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان مشمولین جوایز بنیاد ملی نخبگان :

وام مسکن برای مشمولین سال ۹۶-۹۷ و ۹۷-۹۸   تمدید شده و تا آخر ‏۸/‏۱۳۹۸‬ اعتبار دارد.