اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان (تغییر تاریخ ارسال فرمها)

قابل توجه دانشجویان (تغییر تاریخ ارسال فرمها)


بدینوسیله بازه ارسال فرمهای اعلام کفایت ،مجوز دفاع، پروپوزالها و سنوات به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

-تاریخ دفاع:  31/06/1399(در خصوص تمدید تاریخ مذکور تا کنون اطلاعیه ای ارسال نشده)

-بازه ارسال فرم های اعلام کفایت (تعیین داوران)31/05/1399 (17 روز قبل از برگزاری جلسه      دفاع

        -بازه ارسال فرم اعلام وصول(مجوز دفاع) (یک هفته الی 5 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع)

        -تاریخ ارسال پروپوزالها 31/04/99

       -تاریخ ارسال سنوات در پیشخوان خدمت نیمسال اول (20/04/99) نیمسال دوم(20/09/99)

لازم به ذکر است عواقبی همچون عدم صدور مجوز دفاع ، تمدید تاریخ دفاع و ... به دلیل عدم توجه و رعایت تاریخ های مذکور به عهده دانشجو خواهد بود.