اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بازه برگزاری جلسات ارائه سمینار دانشجویان دوره دکتری از تاریخ 99/11/13 الی 99/11/15 برگزار و در این خصوص نکات قابل توجه به شرح ذیل اعلام می گردد.

- با توجه به برگزاری جلسات به صورت مجازی لطفا تاریخ و ساعت برگزاری جلسه مذکور از سه الی چهار روز قبل به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام گردد.

-با توجه به لزوم حضور پرسنل مرکز الکترونیکی لطفا ساعات برگزاری از ساعت 8:30 صبح الی پایان ساعت اداری 14:30 برنامه ریزی گردد.

-پیرو اعلام مرکز الکترونیکی مبنی بر احتمال خرابی اتاقهای مجازی، لذا تاکید می گردد انجام اصلاحات مشروط به دیدن فیلم توسط دانشجو نخواهد بود و در صورت لزوم و نیاز به انجام اصلاحات نکات اعلام شده در هنگام برگزاری جلسات دفاع توسط هیات محترم داوران کما فی سابق الزاما توسط دانشجو یادداشت گردد.

- دانشجویانی که 6 ماه از تاریخ تصویب موضوع ساله آنان گذشته باشد الزاما شامل ارائه سمینار  دو بار در طول سنوات تحصیل میباشند.