اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد سنوات شش

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد سنوات شش


بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ شورای آموزشی مقرر گردید تاریخ دفاع دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال ششم مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 98/03/15 هر سال تعیین گردد.

                                 

                                                                                                       

                                                                                                         آموزش دانشکده