اخبار دانشکده

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد ورودی 98

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد ورودی 98


تاریخ ارسال پروپوزالها تا 99/05/14 تمدید شد، تاکید می گردد خارج از تاریخ مذکور طرحها عودت و به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.