نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی

مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی


نام و نام خانوادگی:  دکتر سید فرید قادری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
پست الکترونیکی: