نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل و گردش کار فرایند انجام کارآموزی

مراحل و گردش کار فرایند انجام کارآموزی


پس از اینکه دانشجو به یکی از شیوه های تشریح شده (در این لینک) محل کارآموزی خود را تعیین نمود؛ بایستی مراحل زیر را به انجام رساند:

1. دانشجو در سیستم گلستان، فرم درخواست کارآموزی را تکمیل می نماید. برای این کار در سیستم گلستان به ترتیب منوهای: آموزش -> دانشجو -> درخواستها -> درخواست کارآموزی را انتخاب نموده و پس از کلیک روی "ثبت درخواست جدید"، فرم مربوطه را تکمیل و ذخیره سازی نمایید.
توضیح: بازه ثبت نام معمولا در تیرماه است که می توان از طریق سایت معاونت آموزشی پردیس از تاریخ های دقیق آن مطلع شد. نشانی اینترنتی این سایت http://egufa.ut.ac.ir می باشد. به عنوان مثال، در تابستان 92، بازه 15 الی 20 تیرماه برای انتخاب این واحد دیده شده است.

2. با مراجعه به مسوول کارشناسی دانشکده صنایع (در حال حاضر سرکار خانم سلیمانی) از تایید شدن درخواست خود در سیستم گلستان اطمینان یابید.

3. با مراجعه مجدد به سیستم گلستان و در قسمت ثبت نام، درس کارآموزی را اخذ نمایید.

4. در صورتی که محل کارآموزی دانشجو شرکت ایرانخودرو باشد؛ بایستی فرم خاصی را نیز در سایت آن شرکت تکمیل نمایید.

5. برگ درخواست کارآموزی را (از این لینک) دریافت و چاپ نموده و بخش اول آن را تکمیل نمایید. سپس قسمت دوم این فرم را به تایید مسوول آموزش دوره کارشناسی گروه مهندسی صنایع (سرکار خانم سلیمانی) رسانده و سپس به مسوول کارآموزی دانشکده (جناب آقای دکتر ایرانمنش) تحویل دهید تا پس از تعیین استاد کارآموزی توسط ایشان، به دفتر ارتباط با صنعت (واقع در طبقه سوم دانشکده) تحویل نمایید.

6. پس از تحویل برگ تشریح شده در بند قبل به دفتر ارتباط با صنعت، نامه ی معرفی دانشجو به همراه فرم ارزشیابی به دانشجو تحویل می شود تا با مراجعه به شرکت/ سازمان مربوطه کارآموزی خود را آغاز نماید.

7. پس از گذشت حدودا یک یا دو هفته از شروع دوره کارآموزی، دانشجو بایستی از طریق ایمیل یا مراجعه حضوری کم و کیف کار را به اطلاع استاد تعیین شده برساند.

8. پس از پایان دوره کارآموزی و تحویل یک نسخه (مکتوب/ دیجیتال) از گزارش کارآموزی به شرکت/سازمان، فرم "ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی" که همراه با معرفی نامه در ابتدای امر به شرکت/سازمان تحویل شده است؛ توسط سرپرست کارآموزی در شرکت/سازمان تکمیل و به دانشجو تحویل می شود. در صورتی که به هر دلیل این فرم مفقود شد؛ می توانید آن را (از این لینک) دریافت نمایید.

9. دانشجو گزارش کارآموزی خود را به انضمام فرم تشریح شده در بند قبل به استاد کارآموزی خود تحویل داده و استاد نمره وی را در همان فرم تعیین می نماید. دانشجو فرم را به تایید مسوول کارآموزی گروه (جناب آقای دکتر ایرانمنش) و همچنین دفتر ارتباط با صنعت رسانیده و برای ثبت نمره در سیستم گلستان به مسوول آموزش گروه صنایع تحویل می دهد.