اخبار دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی صنایع

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی صنایع


معرفی

مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران، در سال 1396 با هدف ایجاد بستری مناسب جهت توسعه محیط های دانشگاهی کارآفرین و نیز فرآهم آوری بستری مناسب، استاندارد و به روز برای دانشجویان و افراد صنعتی جهت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز ایجاد گردیده است.