نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

مستندات سیستم مدیریت کیفیت


ردیف

نام مستند

کد مستند

فرم‌های مرتبط

کد فرم

نقشه فرآیندی مرتبط

کد نقشه فرآیندی

1

روش اجرایی امور اداری

IE-FO-00

صورت جلسه

IE-QC-07

-

 

2

روش اجرایی مستندسازی

IE-QC-00

-

-

-

-

3

روش اجرایی طراحی و توسعه

IE-QC-01

-

-

-

-

4

روش اجرایی بازنگری مدیریت

IE-QC-02

صورت جلسه

IE-QC-07

-

-

زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

IE-QC-13

5

روش اجرایی بهبود مستمر

IE-QC-03

برنامه زمان­بندی پروژه­های بهبود مستمر

IE-QC-09

-

-

درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

IE-QC-10

6

روش اجرایی پایش، اندازه گیری و ارزیابی درونی و بیرونی

IE-QC-04

برنامه ممیزی سالانه

IE-QC-15

-

-

چک لیست ممیزی

IE-QC-17

گزارش ممیزی داخلی

IE-QC-18

برنامه زمانبندی ممیزی داخلی

IE-QC-19

گزارش عدم انطباق

IE-QC-22

پایش و اندازه­گیری فرآیند

IE-QC-23

7

روش اجرایی مدیریت و نگهداری زیرساخت

IE-FM-00

پایش فضا­های اداری و عمومی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

IE-FM-08

-

-

پایش تجهیزات و محیط کلاس

IE-FM-09

شناسنامه کامپیوتر

IE-FM-10

شناسنامه تجهیز

IE-FM-11

درخواست تعمیر

IE-FM-12

8

روش اجرایی خرید

IE-FM-01

-

 

نقشه فرآیندی خرید

IE-FM-13

9

روش اجرایی  روش اجرایی بهره گیری از اعضای هیات علمی و مدرسان

IE-RC-00

فرم 1-1-2

-

نقشه فرآیندی بررسی و تصمیم گیری متقاضیان استخدام

IE-RC-01

فرم اظهارنظرگروه/گرایش/بخش تخصصی و کارگروه داوری و اعتبار سنجی

IE-RC-03

فرم امتیازات توانایی علمی داوطلب استخدام

IE-RC-04

فرم امتیاز مصاحبه داوطلبین استخدام

IE-RC-05

فرم امتیازات توانایی علمی داوطلب استخدام

IE-RC-06

فرم مشخصات متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران

-

10

روش اجرایی تخصیص داوران داخلی

IE-TC-00

جدول تخصیص داوران داخلی مقطع کارشناسی ارشد

IE-TC-01

-

-

جدول تخصیص داوران داخلی مقطع دکتری

IE-TC-02

11

روش اجرایی پایش اندازه­گیری رضایت ذینفعان

IE-QC-05

اندازه­گیری رضایت کارمندان از کارمندان دانشکده

IE-QC-24

-

-

اندازه­گیری رضایت دانشجویان از  کارمندان دانشکده

IE-QC-25

اندازه­گیری رضایت مدیران از کارمندان دانشکده

IE-QC-26

اندازه­گیری رضایت کارمندان از مدیران دانشکده

IE-QC-27

اندازه­گیری رضایت دانشجویان از دانشکده

IE-QC-20

اندازه­گیری رضایت دانشجویان از عملکرد دانشکده

IE-QC-21

12

آیین­نامه داخلی دوره کارشناسی

IE-TD-01

فرم انتخاب استاد پروژه‌کارشناسی

IE-TD-32

نقشه فرایندی درخواست آموزشی کارشناسی

IE-TD-07

فرم تعریف موضوع پروژه‌کارشناسی

IE-TD-33

نقشه فرآیندی فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی         

IE-TD-10

گواهی کفایت پروژه‌کارشناسی

IE-TD-34

نقشه فرآیندی  فارغ­التحصیلی دانشجو کارشناسی

IE-TD-10

صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی

IE-TD-35

نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل        

IE-TD-11

جدول تخصیص استاد-دانشجو مقطع کارشناسی

IE-TD-36

نقشه فرآیندی کارآموزی

IE-TD-13

جدول تخصیص مازاد استاد-دانشجو مقطع کارشناسی

IE-TD-37

  نقشه فرآیندی اخذ تک درس

IE-TD-14

فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی دانشجویان

IE-TD-18

 

 

برگ درخواست درس کارآموزی                                                                        

IE-TD-17

فرم درخواست آموزشی دانشجویان

-

دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع

-

13

آیین­نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد

IE-TD-02

فرم تعیین استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد

IE-TD-22

نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل        

IE-TD-11

فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران

IE-TD -19

نقشه فرآیندی  درخواست آموزشی  کارشناسی ارشد

IE-TD-38

فرم تسویه و تحویل پایان نامه

IE-TD -20

نقشه فرآیندی  فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی ارشد

IE-TD-08

گواهی کفایت

IE-TD-21

  نقشه فرآیندی  دفاع از پایان نامه

IE-TD-09

برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد

-

 

 

قالب تهیه اسلاید دفاع

-

قالب تهیه گزارش پایان‎‌نامه

-

فرم درخواست آموزشی دانشجویان

-

صفحه تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

-

صورت جلسه دفاع

-

14

آیین­نامه داخلی دوره دکتری

IE-TD-03

فرم تعیین استاد راهنمای دکتری

IE-TD-29

 

 

فرم تعیین درس های دانشجوی دکتری

IE-TD-30

برنامه زمان بندی کلی دوره دکتری

IE-TD-31

فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران

IE-TD -19

15

روش اجرایی ثبت­نام

IE-TD-04

-

-

نقشه فرآیندی ثبت‌نام

IE-TD-06

16

روش اجرایی برنامه­ریزی آموزشی و امتحانات

IE-TD-05

برنامه زمان­بندی دروس آموزشی

IE-TD -23

-

-

برنامه کاری استاد

IE-TD -24

برنامه درسی استاد

IE-TD -25

برنامه حضور استاد

IE-TD -26

برنامه زمان­بندی کلاس­...

IE-TD -27

17

روش اجرایی درخواست پژوهشی

IE-RD-00

 

 

نقشه فرآیندی درخواست پژوهشی

IE-RD-02

18

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

IE-QC-36

ثبت خدمات نامنطبق

IE-QC-38

-

-

19

روش اجرایی برگزاری جلسات

IE-QC-37

صورت جلسه

IE-QC-07

-

-

زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

IE-QC-13

زمانبندی جلسات شورای عمومی و کمیته استخدام

IE-QC-14

20

روش اجرایی کارآفرینی و ارتباطات

IE-FO-01

ماتریس ارتباطات

IE-QC-39

-

-

21

شاخص­های ارزیابی فرآیندها

IE-QC-08

پایش و اندازه­گیری فرآیند

IE-QC-23

-

-

22

شرح وظایف

IE-QC-11

صلاحیت احراز شغل

IE-RC-02

-

-

23

نظام­نامه

IE-QC-06

-

-

-

-

24

چشم­انداز

IE-FM-03

-

-

-

-

25

ماموریت

IE-FM-04

-

-

-

-

26

ارزش­ها

IE-FM-05

-

-

-

-

27

خط­مشی

IE-FM-06

-

-

-

-

28

اهداف راهبردی

IE-FM-07

جدول اهداف کیفی

IE-QC-29

-

-

کنترل تحقق اهداف کیفی

IE-QC-30

برنامه عملیاتی تحقق اهداف کیفی

IE-QC-31

پیشرفت برنامه عملیاتی تحقق اهداف کیفی

IE-QC-32