نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

مستندات سیستم مدیریت کیفیت


ردیف نام مستند کد مستند فرم‌های مرتبط کد فرم نقشه فرآیندی مرتبط کد نقشه فرآیندی
1 آیین نامه داخلی دوره کارشناسی IE-TD-01 فرم انتخاب استاد پروژه‌کارشناسی IE-TD-32 نقشه فرایندی درخواست آموزشی کارشناسی IE-TD-07
فرم تعریف موضوع پروژه‌کارشناسی IE-TD-33 نقشه فرآیندی فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی          IE-TD-10
گواهی کفایت پروژه‌کارشناسی IE-TD-34    
صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی IE-TD-35 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
جدول تخصیص استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-36 نقشه فرآیندی کارآموزی IE-TD-13
جدول تخصیص مازاد استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-37   نقشه فرآیندی اخذ تک درس IE-TD-14
فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی دانشجویان IE-TD-18    
برگ درخواست درس کارآموزی                                                                         IE-TD-17
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع -
2 آیین نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد IE-TD-02 فرم تعیین استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد IE-TD-22 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19 نقشه فرآیندی  درخواست آموزشی  کارشناسی ارشد IE-TD-38
فرم تسویه و تحویل پایان نامه IE-TD -20 نقشه فرآیندی  فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی ارشد IE-TD-08
گواهی کفایت IE-TD-21   نقشه فرآیندی  دفاع از پایان نامه IE-TD-09
برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد -    
قالب تهیه اسلاید دفاع -
قالب تهیه گزارش پایان‎‌نامه -
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
صفحه تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد -
صورت جلسه دفاع -
3 آیین نامه داخلی دوره دکتری IE-TD-03 فرم تعیین استاد راهنمای دکتری IE-TD-29    
فرم تعیین درس های دانشجوی دکتری IE-TD-30
برنامه زمان بندی کلی دوره دکتری IE-TD-31
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19
4 روش اجرایی ثبت نام IE-TD-04 - - نقشه فرآیندی ثبت‌نام IE-TD-06
5 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق IE-QC-36 فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10 - -
6 روش اجرایی کارآفرینی و ارتباطات IE-FO-01 ماتریس ارتباطات IE-QC-39 - -