نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستندات سیستم مدیریت کیفیت

مستندات سیستم مدیریت کیفیت


ردیف نام مستند کد مستند فرم‌های مرتبط کد فرم نقشه فرآیندی مرتبط کد نقشه فرآیندی
1 روش اجرایی امور اداری 00 صورت جلسه IE-QC-07 -  
برنامه آموزشی کارکنان IE-TD-39
سنجش اثربخشی آموزش کارکنان IE-TD-38
2 روش اجرایی مستندسازی IE-QC-00 - - - -
3 روش اجرایی طراحی و توسعه IE-QC-01 - - - -
4 روش اجرایی بازنگری مدیریت IE-QC-02 صورت جلسه IE-QC-07 - -
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
5 روش اجرایی بهبود مستمر IE-QC-03 برنامه زمان­بندی پروژه­های بهبود مستمر IE-QC-09 - -
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
6 روش اجرایی پایش، اندازه گیری و ارزیابی درونی و بیرونی IE-QC-04 برنامه ممیزی سالانه IE-QC-15 - -
چک لیست ممیزی IE-QC-17
گزارش ممیزی داخلی IE-QC-18
برنامه زمانبندی ممیزی داخلی IE-QC-19
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
پایش و اندازه­گیری فرآیند IE-QC-23
7 روش اجرایی مدیریت و نگهداری زیرساخت IE-FM-00 پایش فضا­های اداری و عمومی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری IE-FM-08 - -
پایش تجهیزات و محیط کلاس IE-FM-09
شناسنامه کامپیوتر IE-FM-10
شناسنامه تجهیز IE-FM-11
درخواست تعمیر IE-FM-12
8 روش اجرایی خرید IE-FM-01 -   نقشه فرآیندی خرید IE-FM-13
9 روش اجرایی پایش اندازه­ گیری رضایت ذینفعان IE-QC-05 اندازه­گیری رضایت کارمندان از کارمندان دانشکده IE-QC-24 - -
اندازه­گیری رضایت دانشجویان از  کارمندان دانشکده IE-QC-25
اندازه­گیری رضایت مدیران از کارمندان دانشکده IE-QC-26
اندازه­گیری رضایت کارمندان از مدیران دانشکده IE-QC-27
سنجش رضایت دانشجویان از دانشکده IE-QC-40
سنجش رضایت فارغ التحصیلان از دانشکده IE-QC-41
10 آیین­ نامه داخلی دوره کارشناسی IE-TD-01 فرم انتخاب استاد پروژه‌کارشناسی IE-TD-32 نقشه فرایندی درخواست آموزشی کارشناسی IE-TD-07
فرم تعریف موضوع پروژه‌کارشناسی IE-TD-33 نقشه فرآیندی فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی          IE-TD-10
گواهی کفایت پروژه‌کارشناسی IE-TD-34 نقشه فرآیندی  فارغ­ التحصیلی دانشجو کارشناسی IE-TD-10
صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی IE-TD-35 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
جدول تخصیص استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-36 نقشه فرآیندی کارآموزی IE-TD-13
جدول تخصیص مازاد استاد-دانشجو مقطع کارشناسی IE-TD-37   نقشه فرآیندی اخذ تک درس IE-TD-14
فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی دانشجویان IE-TD-18    
برگ درخواست درس کارآموزی                                                                         IE-TD-17
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع -
11 آیین ­نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد IE-TD-02 فرم تعیین استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد IE-TD-22 نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل         IE-TD-11
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19 نقشه فرآیندی  درخواست آموزشی  کارشناسی ارشد IE-TD-38
فرم تسویه و تحویل پایان نامه IE-TD -20 نقشه فرآیندی  فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی ارشد IE-TD-08
گواهی کفایت IE-TD-21   نقشه فرآیندی  دفاع از پایان نامه IE-TD-09
برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد -    
قالب تهیه اسلاید دفاع -
قالب تهیه گزارش پایان‎‌نامه -
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
صفحه تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد -
صورت جلسه دفاع -
12 آیین­ نامه داخلی دوره دکتری IE-TD-03 فرم تعیین استاد راهنمای دکتری IE-TD-29    
فرم تعیین درس های دانشجوی دکتری IE-TD-30
برنامه زمان بندی کلی دوره دکتری IE-TD-31
فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران IE-TD -19
13 روش اجرایی ثبت­ نام IE-TD-04 - - نقشه فرآیندی ثبت‌نام IE-TD-06
14 روش اجرایی برنامه­ ریزی آموزشی و امتحانات IE-TD-05 برنامه زمان­بندی دروس آموزشی IE-TD -23 - -
برنامه کاری استاد IE-TD -24
برنامه درسی استاد IE-TD -25
برنامه حضور استاد IE-TD -26
برنامه زمان­بندی کلاس­... IE-TD -27
15 روش اجرایی درخواست پژوهشی IE-RD-00     نقشه فرآیندی درخواست پژوهشی IE-RD-02
16 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق IE-QC-36 فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10 - -
17 روش اجرایی برگزاری جلسات IE-QC-37 صورت جلسه IE-QC-07 - -
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
زمانبندی جلسات شورای عمومی و کمیته استخدام IE-QC-14
18 روش اجرایی کارآفرینی و ارتباطات IE-FO-01 ماتریس ارتباطات IE-QC-39 - -
19 شرح وظایف IE-QC-11 صلاحیت احراز شغل IE-RC-02 - -