نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مستندات سیستم کیفیت

مستندات سیستم کیفیت


ردیف نام مستند کد مستند فرم‌های مرتبط کد فرم نقشه فرآیندی مرتبط کد نقشه فرآیندی
1 روش اجرایی امور اداری IE-FO-00 صورت جلسه IE-QC-07 -  
برنامه آموزشی کارکنان IE-TD-39
سنجش اثربخشی آموزش کارکنان IE-TD-38
2 روش اجرایی مستندسازی

IE-QC-00

- - - -
3 روش اجرایی طراحی و توسعه

IE-QC-01

- - - -
4 روش اجرایی بازنگری مدیریت

IE-QC-02

صورت جلسه IE-QC-07 - -
فرم مجموعه اقدامات منتج از بازنگری مدیریت IE-QC-38
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
5 روش اجرایی بهبود مستمر

IE-QC-03

برنامه زمان­بندی پروژه­های بهبود مستمر IE-QC-09 - -
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
6 روش اجرایی پایش، اندازه گیری و ارزیابی درونی و بیرونی

IE-QC-04

برنامه ممیزی سالانه IE-QC-15 - -
چک لیست ممیزی IE-QC-17
گزارش ممیزی داخلی IE-QC-18
برنامه زمانبندی ممیزی داخلی IE-QC-19
فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10
پایش و اندازه­گیری فرآیند IE-QC-23
7 روش اجرایی مدیریت و نگهداری زیرساخت

IE-FM-00

پایش فضا­های اداری و عمومی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری IE-FM-08 - -
پایش تجهیزات و محیط کلاس IE-FM-09
شناسنامه کامپیوتر IE-FM-10
شناسنامه تجهیز IE-FM-11
درخواست تعمیر IE-FM-12
8 روش اجرایی خرید

IE-FM-01

-   نقشه فرآیندی خرید IE-FM-13
9 روش اجرایی  روش اجرایی بهره گیری از اعضای هیات علمی و مدرسان

IE-RC-00

فرم 1-1-2 - نقشه فرآیندی بررسی و تصمیم گیری متقاضیان استخدام IE-RC-01
فرم اظهارنظرگروه/گرایش/بخش تخصصی و کارگروه داوری و اعتبار سنجی IE-RC-03
فرم امتیازات توانایی علمی داوطلب استخدام IE-RC-04
فرم امتیاز مصاحبه داوطلبین استخدام IE-RC-05
فرم امتیازات توانایی علمی داوطلب استخدام IE-RC-06
فرم مشخصات متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران -
10 روش اجرایی تخصیص داوران داخلی

IE-TC-00

جدول تخصیص داوران داخلی مقطع کارشناسی ارشد IE-TC-01 - -
جدول تخصیص داوران داخلی مقطع دکتری IE-TC-02
11 روش اجرایی پایش اندازه ­گیری رضایت ذینفعان

IE-QC-05

اندازه­ گیری رضایت کارمندان از کارمندان دانشکده IE-QC-24 - -
اندازه­ گیری رضایت دانشجویان از  کارمندان دانشکده IE-QC-25
اندازه ­گیری رضایت مدیران از کارمندان دانشکده IE-QC-26
اندازه­ گیری رضایت کارمندان از مدیران دانشکده IE-QC-27
سنجش رضایت دانشجویان از دانشکده IE-QC-40
سنجش رضایت فارغ اتحصیلان از دانشکده IE-QC-41
12 آیین­ نامه داخلی دوره کارشناسی

IE-TD-01

فرم انتخاب استاد پروژه‌کارشناسی

IE-TD-32

نقشه فرایندی درخواست آموزشی کارشناسی

IE-TD-07

فرم تعریف موضوع پروژه‌کارشناسی

IE-TD-33

نقشه فرآیندی فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی         

IE-TD-10

گواهی کفایت پروژه‌کارشناسی

IE-TD-34

 

 

صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی

IE-TD-35

نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل        

IE-TD-11

جدول تخصیص استاد-دانشجو مقطع کارشناسی

IE-TD-36

نقشه فرآیندی کارآموزی

IE-TD-13

جدول تخصیص مازاد استاد-دانشجو مقطع کارشناسی

IE-TD-37

  نقشه فرآیندی اخذ تک درس

IE-TD-14

فرم بازدید و ارزشیابی نحوه انجام کارآموزی دانشجویان IE-TD-18    
برگ درخواست درس کارآموزی                                                                         IE-TD-17
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع- دانشکده مهندسی صنایع -
13 آیین­ نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد

IE-TD-02

فرم تعیین استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد

IE-TD-22

نقشه فرآیندی صدور گواهی اشتغال به تحصیل        

IE-TD-11

فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران

IE-TD -19

نقشه فرآیندی  درخواست آموزشی  کارشناسی ارشد

IE-TD-38

فرم تسویه و تحویل پایان نامه

IE-TD -20

نقشه فرآیندی  فارغ التحصیلی دانشجو کارشناسی ارشد

IE-TD-08

پروپوزال پایان نامه ارشد      
گواهی کفایت

IE-TD-21

  نقشه فرآیندی  دفاع از پایان نامه

IE-TD-09

برنامه پایان نامه کارشناسی ارشد -    
قالب تهیه اسلاید دفاع -
قالب تهیه گزارش پایان‎‌نامه -
فرم درخواست آموزشی دانشجویان -
صفحه تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد -
صورت جلسه دفاع -
14 آیین­ نامه داخلی دوره دکتری

IE-TD-03

فرم تعیین استاد راهنمای دکتری

IE-TD-29

   
فرم تعیین درس های دانشجوی دکتری

IE-TD-30

برنامه زمان بندی کلی دوره دکتری

IE-TD-31

فرم تحویل پایان نامه  به هیئت داوران

IE-TD -19

15 روش اجرایی ثبت­ نام

IE-TD-04

- - نقشه فرآیندی ثبت‌نام IE-TD-06
16 روش اجرایی برنامه­ ریزی آموزشی و امتحانات

IE-TD-05

برنامه زمان­بندی دروس آموزشی IE-TD -23 - -
برنامه کاری استاد IE-TD -24
برنامه درسی استاد IE-TD -25
برنامه حضور استاد IE-TD -26
برنامه زمان­بندی کلاس­... IE-TD -27
17 روش اجرایی درخواست پژوهشی

IE-RD-00

    نقشه فرآیندی درخواست پژوهشی

IE-RD-02

18 روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

IE-QC-36

فرم عدم انطباق/اقدام اصلاحی/پیشنهاد بهبود/خدمت نامنطبق IE-QC-10 - -
19 روش اجرایی برگزاری جلسات

IE-QC-37

صورت جلسه IE-QC-07 - -
زمانبندی جلسات شورای کیفیت، آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی IE-QC-13
زمانبندی جلسات شورای عمومی و کمیته استخدام IE-QC-14
20 روش اجرایی کارآفرینی و ارتباطات

IE-FO-01

ماتریس ارتباطات IE-QC-39 - -
21 شاخص­های ارزیابی فرآیندها

IE-QC-08

پایش و اندازه ­گیری فرآیند IE-QC-23 - -
22 شرح وظایف

IE-QC-11

صلاحیت احراز شغل

IE-RC-02

- -
28 اهداف راهبردی

IE-FM-07

جدول اهداف کیفی

IE-QC-29

- -
کنترل تحقق اهداف کیفی

IE-QC-30

برنامه عملیاتی تحقق اهداف کیفی

IE-QC-31

پیشرفت برنامه عملیاتی تحقق اهداف کیفی

IE-QC-32