اخبار دانشکده

معرفی

معرفی


مرکز توسعه مهارت های مهندسی صنایع دانشگاه تهران، در سال 1396 با هدف ایجاد بستری مناسب جهت توسعه محیط های دانشگاهی کارآفرین و نیز فرآهم آوری بستری مناسب، استاندارد و به روز برای دانشجویان و افراد صنعتی جهت کسب دانش و مهارت های مورد نیاز ایجاد گردیده است.