اخبار دانشکده

مهلت تحویل فرم انتخاب استاد راهنما مقطع کارشناسی

مهلت تحویل فرم انتخاب استاد راهنما مقطع کارشناسی


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

   مهلت ارائه فرم های انتخاب استاد راهنمای پروژه با امضای استاد محترم راهنما به دفتر آموزش دانشکده حداکثر یک هفته پس از پایان حذف و اضافه یعنی تا 97/07/17می باشد. در صورت عدم تحویل تا این تاریخ، انتخاب استاد راهنما مستقیما توسط معاونت محترم آموزشی دانشکده انجام خواهد پذیرفت و هیچگونه اعتراضی وارد نیست.

                                                                                                        97/06/7

                                                                                         آموزش دانشکده