اخبار دانشکده

نشست Kannan Govindan استاد دانشگاه University of Southern Denmark و Dr. Chefi Triki از دانشگاه Sultan Qabus University با اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع

نشست Kannan Govindan استاد دانشگاه University of Southern Denmark و Dr. Chefi Triki از دانشگاه Sultan Qabus University با اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع


در روز سه شنبه 2 بهمن ماه 1397 ساعت 11 تا 12 دانشکده مهندسی صنایع میزبان دو تن از اساتید به نام بین المللی از دانشگاه های University of Southern Denmark و Sultan Qabus University بود. در نشستی که بین این اساتید با اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع صورت گرفت، موضوعات تحقیقاتی روز و زمینه های همکاری بیشتر بین دو طرف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.