اخبار دانشکده

پذیرش بدون آزمون از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 400-99

پذیرش بدون آزمون از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 400-99