اخبار دانشکده

پیام تبریک

پیام تبریک


بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکترعلی بزرگی امیری بعنوان "مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس البرز" را تبریک عرض می نمائیم.