اخبار دانشکده

پیام تبریک

پیام تبریک


بدینوسیله انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی بزرگی امیری بعنوان "رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران" را تبریک عرض می نمائیم.