معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  دکتر عطاالله طالعی زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taleizadeh [AT] ut.ac.ir

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی برنامه های آموزشی در مقطع کارشناسی
  • عملیاتیسازی و نظارت بر اجرای موثر برنامههای آموزشی در مقطع کارشناسی
  • برنامهریزی به منظور بازنگری سرفصل دروس در دورههای زمانی مشخص
  • هماهنگی با پردیس دانشکدههای فنی در راستای اهداف آموزشی تعریف شده
  • تدوین طرحهای ارتقاء عملکرد دانشکده در امور آموزشی

 

 
اعضای دفتر :
  • دکتر عطاالله طالعی زاده : معاونت آموزشی
     و تحصیلات تکمیلی
  • سرکار خانم ملیحه غفاری : کارشناس آموزشی
  • سرکار خانم مولود کاسب : کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
شماره تماس دفتر :
021-82084185