معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  دکتر جعفر حیدری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: j.heydari[AT] ut.ac.ir

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی برنامه های آموزشی در مقطع کارشناسی
 • عملیاتیسازی و نظارت بر اجرای موثر برنامههای آموزشی در مقطع کارشناسی
 • برنامهریزی به منظور بازنگری سرفصل دروس در دورههای زمانی مشخص
 • هماهنگی با پردیس دانشکدههای فنی در راستای اهداف آموزشی تعریف شده
 • تدوین طرحهای ارتقاء عملکرد دانشکده در امور آموزشی

 

 
اعضای دفتر :
 • دکتر جعفر حیدری : معاونت آموزشی
   و تحصیلات تکمیلی
 • دکتر محمدمهدی نصیری : مدیر آموزشی
 • دکتر طالعی زاده : مدیر تحصیلات تکمیلی
 • سرکار خانم ملیحه غفاری : کارشناس آموزشی
 • سرکار خانم مولود کاسب : کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
شماره تماس دفتر :
021-82084185