معاون کیفیت

نام و نام خانوادگی:  دکتر کامران رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه وین
پست الکترونیکی: krezaie [AT] ut.ac.ir