معاون کیفیت

نام و نام خانوادگی: دکتر کامران رضائی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی:

دکتری مدیریت‌ و تضمین‌ کیفیت

از دانشگاه‌ صنعتی‌ وین‌
پست الکترونیکی: