عکس

پست الکترونیکی

تلفن

گروه آموزشی

مرتبه

رزومه

نام و نام خانوادگی

ردیف

وابسته

اصلی

aazadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084162

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استاد

دکتر محمدعلی آزاده

1

hiranmanesh[at]ut[dot]ac[dot]ir

88021067

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی کسب و کار

استادیار

دکتر سیدحسین ایرانمنش

2

alibozorgi[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084484

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استادیار

دکتر علی بزرگی

3

satorabi[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084267

گروه مهندسی کسب و کار

گروه مهندسی صنایع

دانشیار

دکتر سیدعلی ترابی

4

tavakoli[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084183

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استاد

دکتر رضا توکلیمقدم

5

a_jamili[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084184

گروه مهندسی کسب و کار

گروه مهندسی صنایع

استادیار

دکتر امین جمیلی

6

fjolai[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084403

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی سیستم

استاد

دکتر فریبرز جولای

7

yakhchali[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084482

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی کسب و کار

استادیار

دکتر سیامک حاجی یخچالی

8

J.Heydari[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084489

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استادیار

دکتر جعفر حیدری

9

mrabani[at]ut[dot]ac[dot]ir

88350642

گروه مهندسی کسب و کار

گروه مهندسی صنایع

استاد

دکتر مسعود ربانی

10

jrazmi[at]ut[dot]ac[dot]ir

http://www.drrazmi.ir/

61114160

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استاد

دکتر جعفر رزمی

11

krezaie[at]ut[dot]ac[dot]ir

88749546

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی کسب و کار

دانشیار

دکتر کامران رضایی

12

sazvar[at]ut[dot]ac[dot]ir 82084483 گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع استادیار

دکتر زینب سازور 13

hshakouri[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084186

گروه مهندسی کسب و کار

گروه مهندسی سیستم

دانشیار

دکتر حامد شکوری گنجوی

14

amalnick[at]ut[dot]ac[dot]ir

88021067

گروه مهندسی کسب و کار

گروه مهندسی صنایع

دانشیار

دکتر محسن صادق عمل نیک

15

taleizadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084486

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی صنایع

استادیار

دکتر عطالله طالعیزاده

16

ghaderi[at]ut[dot]ac[dot]ir

88021067

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی سیستم

دانشیار

دکتر سیدفرید قادری

17

keramati[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084194

گروه مهندسی سیستم

گروه مهندسی کسب و کار

دانشیار

دکتر عباس کرامتی

18

mmnasiri[at]ut[dot]ac[dot]ir

82084485

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی سیستم

استادیار

دکتر محمدمهدی نصیری

19