اعضای هیات علمی

« بازگشت

برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین

نام درس برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین
کد درس 8109148
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز