اعضای هیات علمی

« بازگشت

تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری

نام درس تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری
کد درس 8109263
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز