اعضای هیات علمی

« بازگشت

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)

نام درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)
کد درس 8109264
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز