اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی

نام درس روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی
کد درس 8109234
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز