اعضای هیات علمی

« بازگشت

تئوری احتمالات و کاربرد آن

نام درس تئوری احتمالات و کاربرد آن
کد درس 8109075
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز