اعضای هیات علمی

 

عکس

تلفن

پست الکترونیکی

نام و نام خانوادگی

ردیف

4162

aazadeh@ut.ac.ir

دکتر محمدعلی آزاده

1

 

vebrahimi@ut.ac.ir

دکتر وحید ابراهیمیپور

2

 

hiranmanesh@ut.ac.ir

دکتر سیدحسین ایرانمنش

3

 

alibozorgi@ut.ac.ir

دکتر علی بزرگی

4

 

satorabi@ut.ac.ir

دکتر سیدعلی ترابی

5

 

tavakoli@ut.ac.ir

دکتر رضا توکلیمقدم

6

 

 

دکتر امین جمیلی

7

4403

fjolai@ut.ac.ir

دکتر فریبرز جولای

8

 

yakhchali@ut.ac.ir

دکتر سیامک حاجی یخچالی

9

 

J.Heydari@ut.ac.ir

دکتر جعفر حیدری

10

 

mrabani@ut.ac.ir

دکتر مسعود ربانی

11

 

jrazmi@ut.ac.ir

دکتر جعفر رزمی

12

 

krezaie@ut.ac.ir

دکتر کامران رضایی

13

 

hshakouri@ut.ac.ir

دکتر حامد شکوری گنجوی

14

 

amalnick@ut.ac.ir

دکتر محسن صادق عملنیک

15

 

taleizadeh@ut.ac.ir

دکتر عطالله طالعیزاده

16

4161

ghaderi@ut.ac.ir

دکتر سیدفرید قادری

17

 

ghodsi@ut.ac.ir

دکتر رضا قدسی

18

 

keramati@ut.ac.ir

دکتر عباس کرامتی

19

 

mmnasiri@ut.ac.ir

دکتر محمدمهدی نصیری

20