گرایش کارشناسی مهندسی صنایع

نام گرایش  : کارشناسی مهندسی صنایع


اهداف  گرایش  :
هدف از دوره کارشناسی، تربیت کارشناسانی است که می توانند بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری در سطح واحدهای صنعتی بزرگ و واحدهای خدماتی را تجزیه و تحلیل و حل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده از منابع موجود و عملکرد اجزا متشکل سیستم ارائه دهند.


طول گرایش  : 8 ترم


نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی صنایع دارای حداقل توانمندیهایی به شرح زیر خواهند بود:

  • بهبود سیستم های مرکب از انسان، ماشین و اطلاعات

  • شناسایی و رفع عوامل ناکارآمدی در انواع سیستم های صنعتی، خدماتی، بازرگانی

  • سنجش و بهبود عملکرد انواع سیستمهای صنعتی، خدماتی در بعد کلان

  • ارایه الگوهای کارآمد در ارتقاء راندمان سیستم ها

  • مدیریت، برنامهریزی و اجرای انواع پروژههای قابلیتسازی و بهبود عملکرد سیستمها

 

سرفصل مصوب دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش صنایع