دروس دانشکده

« بازگشت

مدل سازی و تحلیل پویایی سیستم ها

نام درس مدل سازی و تحلیل پویایی سیستم ها
کد درس 8109373
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز