دروس دانشکده

« بازگشت

هوشمندی کسب و کار

نام درس هوشمندی کسب و کار
کد درس 8109380
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز