دروس دانشکده

« بازگشت

مدیریت دانش و مستندسازی پروژه

نام درس مدیریت دانش و مستندسازی پروژه
کد درس 8109330
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز