دروس دانشکده

« بازگشت

مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 2

نام درس مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 2
کد درس 8109341
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز