مدیر گروه مهندسی کسب و کار

نام و نام خانوادگی:  سیدعلی ترابی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: satorabi [AT] ut.ac.ir