مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی

نام و نام خانوادگی:  دکتر سید فرید قادری
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
پست الکترونیکی: