دروس ارائه شده

« بازگشت

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

نام درس سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
کد درس 8109329
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز