معرفی مقطع دکتری

مقطع دکتری مهندسی صنایع در سال 1387 با پذیرش 7 نفر دانشجو فعالیت خود را رسما آغاز نمود. اولین فارغالتحصیلان مقطع دکتری مهندسی سال در سال 1391 توانستند با موفقیت از رساله خود دفاع کرده و فارغالتحصیل شوند. دانشجویان دوره دکتری موفق به ارایه دستاوردهای پژوهشی و کاربردی شاخصی در طی دوران تحصیل خود شدهاند.

 

 

 

فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دوره دکتری مهندسی صنایع در طیف وسیعی از زمینههای تحقیقاتی، گسترده است. با توجه به تنوع تخصص اعضای هیات علمی این دانشکده، دانشجویان میتوانند رساله خود را در زمینه زنجیره تامین، سیستم‌های مدیریتی، مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی، برنامه‌ریزی تولید، مهندسی کیفیت، طراحی سیستم‌های صنعتی، مدیریت استراتژیک، پایایی، زمان‌بندی و توالی عملیات، اتوماسیون صنعتی، برنامه‌ریزی اقتصادی،‌ مدیریت ریسک و مدیریت پروژه تعریف نمایند.

 

 
 
 

 

باسمه تعالی

نکات مهم آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مربوط به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D  ) ورودی آزمون سراسری سال تحصیلی 96-1395 پس از آن

دانشجوی عزیز ،  مقتضی است موارد ذیل را به دقت مطالعه و پس از تایید هر یک از بندهای آیین نامه زیر همچنین درج تاریخ در ذیل متن روبت نکات مهم آیین نامه را تایید نمایید .

در ضمن در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و سایر موارد مندرج در آیین نامه آموزشی می توانید به اداره آموزش محل تحصیل خود مراجعه کنید .

 

نام و نام خانوادگی دانشجو :                      رشته :                   شماره دانشجویی :                    نام پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه :

 

1- زبان عمومی دکتری

دانشجو موظف است حداکثر قبل از نیمسال چهارم و قبل از ارزیابی جامع گواهی کسب حداقل نمره قابل قبول در یک عنوان از شش عنوان زبان خارجی عمومی مصوب ، را به پردیس / دانشکده مربوطه ارایه کند .

 2- سنوات تحصیلی ( ماده 9 ) :

- دانشجوی دوره روزانه : تعداد سنوات تحصیلی مجاز دانشجو حداقل  3 سال ( 6  نیمسال کامل ) و حداکثر 4 سال ( هشت نیمسال کامل ) از بدو ورود می باشد . در صورتی که ادامه تحصیل دانشجوی دوره روزانه به نیمسال نهم  برسد در آموزش رایگان وی محاسبه می شود . تمدید سنوات دانشجو برای نیمسال  دهم با تایید نهایی کمیسیون بررسی موارد خاص محل تحصیل و با پرداخت شهریه خواهد بود .

- دانشجوی نوبت دوم و شهریه پرداز : برای اینگونه دانشجویان نیز سنوات مجاز حداکثر 8 نیمسال است . در صورت تمدید سنوات این دانشجویان ، شهریه نیمسال های مازاد به صورت مجزا اخذ خواهد شد .

3 - تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال وتعداد کل واحدهای دوره تحصیلی ( ماده 10 و تبصره آن) :

تعداد واحدهای دوره آموزشی حداقل 12 واحد و حداکثر 18 واحد می باشد .

دانشجو در هر نیمسال لازم است حداقل  6 واحد و حداکثر 10  واحد درسی انتخاب نماید .

 4- حداقل نمره دروس دوره آموزشی و میانگین کل ( ماده 16) :

- نمره هر یک از دروس در دوره آموزشی حداقل -/14 از 20 می باشد . میانگین کل دانشجو در دوره آموزشی نیز حداقل -/16 می باشد . دانشجو در صورت کسب معدل کمتر از 16 مجاز به شرکت در ارزیابی جامع نمی باشد .

5- ارزیابی جامع ( ماده 15 ) :

 - حداقل نمره ارزیابی جامع 16 از 20 است . زمان ارزیابی جامع حداکثر تا نیمسال چهارم است . دانشجو در صورت مردودی تنها یک بار دیگر تا نیمسال پنجم تحصیل ( برای آخرین بار ) می تواند در ارزیابی جامع شرکت کند .

6- حضور دانشجو در کلاس های درسی ( ماده 13) :

- حضور دانشجو در تمام جلسات هر درس الزامی است . اگر دانشجو در بیش از سه شانزدهم مجموع جلسات کلاس های هر درس غیبت کند ، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود برای آن درس نمره 5/0 و در صورت موجه تشخیص دادن ، آن درس "حذف مجاز" می گردد .

- چنانچه دانشجو در امتحان پایان نیمسال غیبت کند و غیبت وی موجه تشخیص داده شود درس حذف مجاز می شود .در غیر اینصورت نمره صفر ( ﮬ ) در کارنامه دانشجو ثبت می شود .

 7-حذف دروس به علت بیماری :

- در صورتی که غیبت دانشجو در طول نیمسال تحصیلی یا جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی به دلیل بیماری باشد  حذف درس یا دروس با رعایت آیین نامه کمیسیون پزشکی دانشگاه امکانپذیر است . در این صورت درس یا دروسی که دانشجو درخواست حذف آن را دارد پس ازتایید مدارک بیماری توسط کمیسیون پزشکی دانشگاه ، "حذف پزشکی "در کارنامه ثبت می شود .

 8- درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه ( ویژه دانشجوی ذکور مشمول ) :

دانشجوی ذکور مشمول موظف است پس از ثبت نام اولیه در اولین نیمسال تحصیلی فرم مربوط را از سیستم جامع آموزش دانشگاه اخذ و به پلیس + 10 مراجعه نماید .

 9-زمان مجاز دفاع از طرح پیشنهادی رساله ( ماده 16 ) :

- دانشجو موظف است حداکثر شش ماه پس از ارزیابی جامع و حداکثر تا پایان نیمسال پنجم از طرح پیشنهادی رساله دفاع کند .

10-مدت زمان لازم برای دفاع دانشجو از رساله حداقل یک سال تمام پس از تصویب طرح پیشنهادی و تا پایان نیمسال ششم و حداکثر در طول مدت لازم سنوات تحصیلی مجاز برابر بند 2 فوق الذکر است .

 

اینجانب مطالب فوق را به دقت مطالعه کرده و نسبت به مفاد آنها آگاهی یافتم و اطلاع و رویت خود را تایید می کنم . 

                                                                       تاریخ رویت :

       
 

تایید