بیانیه ارزش

  • قانون‏مداری، انضباط، وجدان کاری، سلامت، درستی، صداقت در انجام وظایف
  • مسئولیت‏‌پذیری و پاسخگو بودن به ذینفعان
  • آزادی عمل و بیان برای دانشجویان و اساتید در چارچوب ضوابط
  • اهمیت شورا و مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان در تعالی دانشکده
  • توجه خاص به موضوع کار آفرینی و نیازهای جامعه
  • رقابت سالم در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی