دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 307 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 امین جمیلی 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور 1398/10/29 (09:00 - 11:00)
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
اقتصادسنجی 8109095 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/28 (09:00 - 11:00)
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی 1398/11/02 (14:00 - 16:00)
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی 1398/10/21 (09:00 - 11:00)
نظریه بازی ها 8109238 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
اقتصاد عمومی 1 8109063 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی متغیرهای صحیح 8109147 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 دکتری مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم 1398/10/28 (16:00 - 17:00)
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/28 (09:00 - 11:00)
تئوری احتمالات و کاربرد آن 8109075 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
روش های تولید 8109243 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 کامران رضائی | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی تولید 8109081 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 307 نتیجه
از 16