دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 720 نتیجه
از 36
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 2 8109341 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
سیستم های تولیداتوماتیک 8109370 3 کارشناسی ارشد 01 کامران رضائی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
نظریه فازی و کاربرد های آن 8109369 3 کارشناسی ارشد 01 سید علی ترابی هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
یادگیری ماشین 8109376 3 کارشناسی ارشد 01 امین جمیلی هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدل سازی و تحلیل پویایی سیستم ها 8109373 3 کارشناسی ارشد 01 فاطمه صبوحی هرهفته (13:30 - 14:45) | هرهفته (13:30 - 14:45) -
مدل های احتمالی و فرایند های تصادفی 8109379 3 کارشناسی ارشد 01 فریبرز جولای هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه 8109327 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 متینه زیاری هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 02 سیامک حاجی یخچالی هرهفته (16:00 - 17:30) | هرهفته (16:00 - 17:30) -
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته (16:30 - 18:00) | هرهفته (16:30 - 18:00) -
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 03 سیدفرید قادری هرهفته (10:30 - 12:00) -
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 02 فریبرز جولای هرهفته (10:30 - 12:00) -
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری هرهفته (10:30 - 12:00) -
برنامه ریزی خطی پیشرفته 8109013 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته (16:30 - 17:45) | هرهفته (16:30 - 17:45) -
برنامه ریزی تولید پیشرفته 8109042 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدیریت درآمد و تقاضا 8109276 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته (07:30 - 08:45) | هرهفته (07:30 - 08:45) -
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 02 رضا توکلی مقدم هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
نمایش 1 - 20 از 720 نتیجه
از 36