دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 325 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد مهندسی 8109036 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/02 (09:00 - 11:00)
آمار مهندسی 8109076 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
مدیریت مالی 8109119 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
اقتصاد عمومی 2 8109064 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/28 (09:00 - 11:00)
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
جبر خطی 8109245 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/25 (09:00 - 11:00)
تحقیق در عملیات 1 8109079 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/26 (09:00 - 11:00)
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 8109014 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 کامران رضائی هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
تحلیل سیستم ها 8109056 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/28 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00)
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/22 (09:00 - 11:00)
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 325 نتیجه
از 17