دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 403 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/29 (09:00 - 11:00)
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1399/11/07 (09:00 - 11:00)
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1399/11/05 (14:00 - 16:00)
مباحث منتخب در مدیریت پروژه 8109339 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1399/10/27 (09:00 - 11:00)
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/11/01 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی تولید پیشرفته 8109042 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/04 (09:00 - 11:00)
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/10/27 (09:00 - 11:00)
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/06 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی 8109349 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 حامد شکوری گنجوی | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:15) 1399/11/01 (09:00 - 11:00)
اقتصادسنجی 8109095 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/11/04 (09:00 - 11:00)
قیمت گذاری انرژی 8109207 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/11/08 (09:00 - 11:00)
آمار مهندسی 8109076 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/08 (09:00 - 11:00)
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00)
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/27 (09:00 - 11:00)
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/10/30 (09:00 - 11:00)
نظریه بازی ها 8109238 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/08 (09:00 - 11:00)
اقتصاد عمومی 1 8109063 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 403 نتیجه
از 21