دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 464 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 1 8109340 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محسن صادق عمل نیک | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1400/11/05 (09:00 - 11:00)
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:15) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
مباحث منتخب در مدیریت پروژه 8109339 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00)
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/02 (09:00 - 11:00)
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
اقتصادسنجی 8109095 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/11/06 (09:00 - 11:00)
قیمت گذاری انرژی 8109207 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
آمار مهندسی 8109076 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/11/03 (08:30 - 10:30)
مدیریت مالی 8109119 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1400/10/25 (11:00 - 13:00)
مدیریت و مهندسی ریسک مالی 8109115 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/27 (09:00 - 11:00)
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1400/10/25 (09:00 - 11:00)
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/06 (14:00 - 16:00)
نظریه بازی ها 8109238 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/29 (09:00 - 11:00)
اقتصاد عمومی 1 8109063 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی ریاضی 8109053 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی 8109234 3 دکتری مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 09:00)
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 کارشناسی مهندسی صنایع 02 جعفر رزمی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/10/25 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 464 نتیجه
از 24