دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 215 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/03/25 (09:00 - 11:00)
طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک 8109010 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 کامران رضائی | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/27 (09:00 - 11:00)
اقتصاد عمومی 2 8109064 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (09:00 - 11:00)
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/29 (14:00 - 16:00)
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 8109014 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 کامران رضائی | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تحلیل سیستم ها 8109227 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1398/03/25 (11:00 - 12:00)
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 امین جمیلی | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/29 (09:00 - 11:00)
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی تولید پیشرفته 8109042 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/30 (09:00 - 11:00)
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/25 (09:00 - 11:00)
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/25 (09:00 - 11:00)
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/02 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی تولید 8109081 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین 8109148 3 دکتری مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 رضا توکلی مقدم نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 15 سیدفرید قادری نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 10 کامران رضائی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 215 نتیجه
از 11