دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 345 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/02 (09:00 - 11:00)
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
اقتصاد مهندسی پیشرفته 8109025 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی هرهفته شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:45 - 14:00) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/31 (09:00 - 11:00)
نظریه تصمیم گیری 8109307 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی حاجی آقا بزرگی امیری | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/03/24 (11:00 - 13:00)
طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک 8109010 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 کامران رضائی هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1399/03/26 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی پویا 8109237 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/24 (09:00 - 11:00)
اقتصاد مهندسی 8109036 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/02 (09:00 - 11:00)
آمار مهندسی 8109076 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/03/24 (09:00 - 11:00)
مدیریت مالی 8109119 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخعلیشاهی هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
اقتصاد عمومی 2 8109064 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/31 (11:00 - 13:00)
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
جبر خطی 8109245 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/01 (09:00 - 11:00)
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/25 (11:00 - 13:00)
برنامه ریزی ریاضی 8109053 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1399/04/04 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 345 نتیجه
از 18