دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 690 نتیجه
از 35
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث پیشرفته در مدیریت پروژه 1 8109340 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محسن صادق عمل نیک هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور | هرهفته (15:30 - 17:00) -
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
مباحث منتخب در مدیریت پروژه 8109339 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 زینب سازور هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
بهینه سازی ترکیباتی 8109164 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی 8109156 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (15:30 - 17:00) -
داده کاوی، مدل ها، الگوریتم ها و کاربردها 8109183 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (15:30 - 17:00) -
سیستم های خبره هوشمند 8109212 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
محاسبات نرم 8109239 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
نظریه صف 8109149 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 فریبرز جولای هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
اقتصاد سنجی پیشرفته 8109204 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) -
شبیه سازی کامپیوتری، مدل سازی و بهینه سازی 8109294 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (15:30 - 17:00) -
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدیریت و مهندسی ریسک مالی 8109115 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (15:30 - 17:00) -
کارگاه ریخته گری و ذوب و مدل سازی 8109071 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مهدی ملکان هرهفته (14:00 - 16:00) -
اصول شبیه سازی 8109055 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 690 نتیجه
از 35